SISTEMES DE SEGURETAT

CONTROLS D’ACCÉS

Els sistemes automàtics de control d’accés son útils per la gestió d’entrades/sortides, control de persones i/o vehicles i control horari (per a la gestió de jornades laborals). Tecnologia avançada per a empreses, residències o garatges amb la necessitat d’un control exhaustiu. Instal·lem el sistema complert incloent lectors d’identitat, software d’accés i presència (gestió) i la resposta mecànica (obertura de porta, barrera, torniquet, etc.).

Barreres de control d'accés

TECNOLOGIES DE CONTROL

  • Sistemes biomètrics – lectors que funcionen a través de l’empremta dactilar
  • Sistemes de proximitat – lectors que funcionen al acostar-hi una targeta.
  • Sistemes de reconeixement facial – lectors que analitzen i reconeixen la cara.
  • Sistemes de control de vehicles – funcionen a través de lectures de matricula.
  • Sistema de control de sortides  o de pas de vehicle – similar al funcionament del teletac.
  • Sistemes de control de rondes – permeten controlar rondes de vigilant, repartiment postal o rondes sanitàries.
  • Sistemes de control d’errants – permeten monitoritzar la posició en entorns o àrees crítiques com les sortides. Molt utilitzat per tenir un control personal en centres per la gent gran.

MOBILIARI D’ACCÉS

Barreres – s’utilitzen per controlar el pas de vehicles

Torniquets i passadissos motoritzats – utilitzats pel control de persones

Portells i molinets – utilitzats per permetre l’accés en només una direcció.

Pilones i pilones anti-terrorisme – s’utilitzen per evitar el pas de vehicles. Retràctils i per us intensiu.

SOFTWARE D’ACCÉS

Control d’accessos: Permet la gestió de tots els sistemes d’accés, portes, barreres, torniquets, etc.

Control de presència: Eina pel control horari dels empleats. Es aplicable tant a petites empreses com a grans companyies. L’aplicació permet definir conceptes necessaris en un control exhaustiu de presència del empleats, horaris i calendaris de treball, incidències, tipus d’hores extra, etc.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search